مقایسه ای کلی بین دو نرم افزار ادوب کپتیویت و استوری لاین برگرفته از سایت تولیدمحتوای الکترونیکی ecoach برای کسب اطلاعات بیشتر و جزییات به سایت اصلی و رفرنس مراجعه نمایید؛


مقایسه استوری لاین و کپتیویت

✅ به طور کلی، کپتیویت باامتیاز 87% برتر از استوری لاین معرفی شده است.


ترجمه ای از سایت:

http://ecoach.com/articles/storyline2-vs-captivate9/