دوکتابی که برای دانلود معرفی شده اند، کتاب های جدیدالتالیفی می باشند که در فصل های 2 و 3 به بیان پروژه هایی کاربردی از نرم افزار کپتیویت پرداخته است.


دانلود کتاب آموزشی تولیدمحتوای الکترونیک وبرنامه سازی چاپ 95


دانلود کتاب آموزشی راهنمای معلم تولیدمحتوای الکترونیک وبرنامه سازی


با کلیک کردن روی هر یک از عناوین زیر، فیلم های آموزشی دفترتالیف کتابهای فنی وحرفه ای وکاردانش جهت دانلود برایتان نمایش داده می شود.


تولید محتوای الکترونیک وبرنامه سازی